Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Cung bằng

Cung bằng ( trống), Cung bằng ( mái)

.