Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Nhà Hát Nghệ Thuật Truyền Thống Cung Đình Huế

 

Nhà hát Duyệt Thị Đường

 

 

Địa chỉ: Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế) 

Điện thoại: 054. 3514989, 054. 3524162

Fax: 054. 3524162

Mobile: 0913.3479101

Email: huenhanhaccungdinh@gmail.com

Website: http://www.nhanhac.com.vn