Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thông tin thế giới: UNESCO lập Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được Bảo vệ khẩn cấp và Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể

Việc ghi danh lần đầu tiên vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần được Bảo vệ khẩn cấp (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) và Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Đại diện của Nhân loại (Representative List of the Intangible ...

Nhã nhạc Huế tham gia phục vụ chuyến công tác của chủ tịch nước tại Nhật
Bắt đầu từ ngày 25/11 đến 29/11/2007 Đoàn Nhã nhạc thuộc Nhà hát nghệ thuật cung đình (Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế) sẽ tham gia phục vụ chuyến công tác của Chủ tịch nước tại Nhật. Đây sẽ là chuyến biểu diễn rất quan trọng của Đoàn Nhã nhạc nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn ...