Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

V/v tạm dừng giảm giá vé xem biểu diễn nghệ thuật

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo.

Bắt đầu từ ngày 01/6, Nhà hát sẽ tạm dừng việc giảm 50% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc và Múa cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế).