Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thông báo biểu diễn hoạt động trở lại

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo.

Bắt đầu từ ngày 5/3, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Duyệt Thị Đường bao gồm: Nhã nhạc, tuồng và Múa hát cung đình Huế sẽ hoạt động biểu diễn trở lại để phục vụ du khách.

Trân trọng.