Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Chương trình biểu diễn hàng ngày tại Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế)

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo thời gian và các chương trình biểu diễn hàng ngày tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế).
Sáng: 9h10’ - 9h30’ Múa cung đình
10h00 - 10h20: Biểu diễn trích đoạn Tuồng cung đình Huế
 Buổi chiều: 14h00 -14h20: Biểu diễn trích đoạn Tuồng cung đình
 15h00 - 15h20':Biểu diễn Nhã nhạc và Múa cung đình