Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thông báo tạm thời nghỉ biểu diễn nghệ thuật

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo.

Bắt đầu từ ngày 4/2, Nhà hát  Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế tạm thời nghỉ biểu diễn Nhã nhạc, Tuồng và Múa hát cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế) và các hoạt động nghệ thuật khác.

Nhá hát sẽ thông báo khi hoạt động trở lại.