Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

V/v tạm thời nghỉ biểu diễn

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo.

- Ngày 28/11/2019, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế tạm thời nghỉ biểu diễn Nhã nhạc, tuồng cung đình và Múa cung đình tại Nhà hát Duyệt thị Đường (Đại Nội - Huế) 

- Ngày 29/11/2019, tạm thời nghỉ biểu diễn ca Huế tại Xung Khiêm Tạ lăng Tự Đức

Trân trọng!