Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

THÔNG BÁO: V/v tổ chức Lễ quốc tang đồng chí Đỗ Mười nguyên tổng bí thư ĐCS Việt Nam

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo.

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế tạm thời nghỉ biểu diễn Nhã nhạc, tuồng và ca múa cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường ngày 6 và 7/10.

Lý do: Lễ quốc tang đồng chí Đỗ Mười nguyên tổng bí thư ĐCS Việt Nam.