Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Về việc tạm thời nghỉ biểu diễn ngày 17 và sáng 18/01/2018

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức tổng kết và đón nhận Huân chương lao động hạng III của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tổ chức tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế tạm thời nghỉ biểu diễn Nhã nhạc, tuồng và múa cung đình tại Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế) ngày 17 và sáng 18/01/2018.

Trân trọng.