Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Vạn bảo trình Tường

108 hồi. Lấy các vị thuốc đông y đặt tên cho các nhân vật.

.