Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Bát Dật Văn

Vũ khúc " Bát - Dật" có từ đời cổ, đến năm Minh Mệnh nguyên niên (1820) vua sai viện Hàn - Lâm sửa lại để múa những khi tế giao, miếu, xã tắc, lịch đại đế - vương và đức khổng tử.

Bát - Dật có nghĩa là 8 hàng. Trình diễn vũ khúc này phải dùng 8 hàng vũ - sinh đồng nam (con trai), mỗi hàng 8 người, cộng là 64 người. Có hai ban: võ - vũ - ban và văn - vũ - ban. Bên võ hiện cờ tinh, bên văn hiệu cờ Mao. Mỗi bên có một vũ sư điều khiển.