Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Trình Tường Tập Khánh

Đây là điệu múa được sử dụng trong các ngày lễ  Tứ - Ngũ Tuần Đại khánh của nhà vua. Trong điệu múa có bốn vị thiên thần cân đai mũ mão oai phong lẫm liệt, vâng mệnh Thượng Đế xuống trần, mỗi người cầm một câu liễn

 

Thiên Tử  Vạn Niên
Vạn Thọ Vô Cương
Quần Phương Tập Khánh
Vạn Bảo Trình Tường .


Dịch nghĩa

Chúc vua sống lâu muôn tuổi
Tuổi thọ vô biên
Bốn phương đều chúc mừng
Muôn dân tiến của báu, dâng điềm lành.

 

Loading the player ...