Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Đại nhạc

Đây là hệ thống dàn nhạc dùng trong một số nghi lễ lớn của triều đình như: Lễ tế Nam Giao, Tế Miếu và các buổi Đại Triều. Gồm một số nhạc cụ như Trống, Kèn và các nhạc cụ bộ gõ có âm lượng lớn.

 

 

Cấu trúc của dàn nhạc cụ đại nhạc gồm:
 Họ gõ:
 - Trống đại: 1 cái.
 - Chiêng lớn: 1 cái.
 - Trống chiến: 1 hoặc nhiều hơn tuỳ theo số lượng kèn, theo tỉ lệ 1:1.
 - Bồng:  1 cái.
 - Não bạt (xập xoã): 1 cặp.
 - Mõ sừng trâu: 1 cái.
 - Trống cơm: 1 cái. 
 Họ hơi:
 - Kèn bầu (kèn đại).
 - Kèn lỡ (kèn trung)