Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Tiểu nhạc: Thập thủ liên...
Phú lục địch
Đại nhạc: Tam luân cửu...
Đại nhạc: Song tấu trống...
Múa: Lục Cúng Hoa Đăng
Lân Mẫu Xuất Lân Nhi
Trình Tường Tập Khánh
Nữ tướng xuất quân
Vũ Phiến
Châu Xương Cấy Râu
Kim Lân Qua Đèo
Tạ Ngọc Lân Lên Chùa