Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Bát  Dật Văn

Bát Dật Văn

Vũ khúc " Bát - Dật" có từ đời cổ, đến năm Minh Mệnh nguyên niên (1820) vua sai viện Hàn - Lâm sửa lại để múa những khi tế giao, miếu, xã tắc, lịch đại đế - vương và đức khổng tử.